Strategisk HR

Hur utformar ni er strategiska HR för att uppfylla verksamhetens syfte och underlätta för affärsplanens genomförande? Vi hjälper er med allt från employer branding och talent management till kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Allt fler företag ser möjligheten med att genomtänkt förena människa med affär.

Analys av Talent Management

 • Hur attraherar, rekryterar, motiverar, utvecklar och ibland avvecklar ni kompetens för att lyckas med verksamhetens mission & vision?
 • Hur samstämmiga är affärsplan, roller, kompetens och organisation?
 • Har ni det ledarskap och medarbetarskap som skapar en högpresterande och välmående kultur?
 • Efterlevs värderingarna i vardagen?
 • Är verksamheten skapad för att underlätta framgång?

Tillsammans genomför vi en strukturerad kartläggning och analys av ert arbete med talent management, vilket skapar en högre medvetenhet, ett lärande och resulterar i en åtgärdsplan som ni själva förfogar över.

Integrering av Talent Management-strategi med affärsplanen

 • Vilka delar i affärsplanen förutsätter att organisationen agerar på något sätt?
 • Sker en strukturerad analys av vad som krävs för att klara detta i form av kritisk kompetens, rekryteringar, successionsplanering och utvecklingssatsningar?

För att skapa förutsättningar för affärsplanens förverkligande behövs en logisk koppling mellan verksamhet och kompetens. När denna röda tråd finns skapas en förståelse hos ledare och medarbetare om det sammanhang som de är en del av och det blir lättare att bidra till helheten.

Tillsammans med VD/ledningsgrupp och HR gör vi denna praktiska analys som resulterar i en Talent Management Strategi som är väl integrerad med affärsplanen.

Kompetensprofiler som bas

Kompetensprofiler för de olika yrkesrollerna ska spegla

 • uppdrag
 • kritiska uppgifter
 • praktisk kunskap
 • personliga egenskaper

som krävs för att organisationen som helhet ska kunna leverera i enlighet med affärsplanen. Till en medarbetares dagliga uppgifter kan verksamhetens processer och rutiner logiskt kopplas. På så sätt vävs kvalitetsledning in i vardagens arbete och kan säkras på individnivå. Kvalitetsledning blir inte ytterligare ett stuprör.

Kompetensprofilen används som basverktyg i rekrytering, introduktion, prestationsbedömning, utveckling och avveckling.

 • Vid rekrytering av nya medarbetare används kompetensprofilen som grund, men kallas då kravprofil. Det innebär att varje ny rekrytering inte behöver starta från noll.
 • Kompetensprofilen är fortsatt grunden även för introduktion i varumärke och roll. Här framgår tydligt kopplingen till det större sammanhanget och de konkreta uppgifterna.
 • Kompetensprofilen går att utveckla till ett tydligt underlag för prestationsbedömning och utveckling.
 • Kompetensprofilens olika delar bildar även ett underlag för huvudinnehållet i det årliga utvecklingssamtalet och fungerar som utgångspunkt i den dagliga coachingen mellan ledare och medarbetare. Då ihop med arbetspsykologiska testresultat för att skapa förståelse för beteenden och dess effekt.

Vi stöttar er i att skapa kompetensprofiler för olika yrkesroller, så att de speglar vardagen och blir praktiskt användbara. En kvalitetssäkring sker av att rollerna i organisationen hänger ihop och tillsammans bidrar till att affärsplanen kan förverkligas. I samband med det årliga arbetet med affärsplanen och Talent Management strategin analyseras vilken kompetens som behöver tillföras eller utvecklas.

Prestationsstyrning och kompetensbedömning

Hanteringen av Talent Management (strategisk kompetensförsörjning) har hos många svenska organisationer ingen medveten koppling till affärsplanen. Detta trots att medarbetarna är en avgörande och starkt påverkbar faktor för att lyckas. Deras kompetens och prestationer är avgörande för företagets framgång.

 • Vi hjälper er att skapa en enkel och logisk struktur för prestations- respektive kompetensbedömning som hänger ihop med vad människorna i organisationen faktiskt ska ägna sig åt på dagarna och vad som krävs för att klara det.
 • ProTalent kan även vara ett stöd i att analysera och få en helhetsbild av prestations- och kompetensläget på företagsövergripande nivå.
 • Vi kan även underlätta valet av kompetensutvecklingssatsningar för ledare, medarbetare och team som ökar träffsäkerheten.

Utvecklingssamtal

Det årliga utvecklingssamtalet mellan ledare och medarbetare är en möjlighet att skapa en helhetsbild av medarbetaren och verkligen förstå i syfte att skapa de bästa förutsättningar för leverans. Här bör aspekter såsom uppdragssyn, prestationsbedömning, kompetensbedömning, meningsfullhet, hälsa, karriär, yttre förutsättningar och kompetensutveckling tas upp. Kvalitén på mötet speglas av den tillit som finns i parternas relation till vardags.

ProTalent kan stötta er i att skapa en fungerande form för detta viktiga, årliga möte. Vi säkrar även att det blir en logisk koppling till att förankra målen i affärsplanen på individnivå. Det gynnar både individens förståelse och resultatet.

Resultatet av utvecklingssamtalen kan i nästa steg analyseras på team-, enhets- och boagsnivå, vilket ger en övergripande bild av prestations- respektive kompetensnivå samt vilken inriktning satsningar inom kompetensutveckling och förebyggande hälsa ska ha.

Coaching av medarbetare och team

Snabb förändringstakt i samhället, ändrade kundbeteenden och nya affärsmodeller ställer krav på ett modernt, moget och flexibelt ledarskap. Att ta sig från A till B är inte längre lika enkelt och förutsägbart. Chefen behöver bli en transformerande ledare och coach och gå från styra och kontrollera till förstå, lyckas möta medarbetaren och öppna upp för problemlösning och innovation på nya arenor.

Relationen behöver bygga på tillit och en upplevd meningsfullhet. Tillsammans behöver ledare och medarbetare bli kreativa, fokusera på vad som är värdeskapande för kunden i alla led utan att kunna förutse resultatet på förhand.

ProTalent tillser att era ledare

 • har insikt i detta på djupet
 • förstår hjärnans funktion och hur beteenden påverkar resultatet
 • ger medarbetaren konstruktiv feedback, relevant ansvar, beslutsmandat och bygger relationen på tillit vilket ger mottaglighet för förändring
 • hjälper medarbetare att frigöra energi och inneboende kreativitet
 • lär sig metoden för att coacha och samtidigt att skräddarsy till varje individ
 • kan bidra till positiv förändring i handling, lärande och personlig utveckling

Kompetensutveckling, lärande och pedagogik

Konkurrentsituationen på marknaden är förändrad och präglas av att flera och nya aktörer är aktiva, snabba och smidiga på marknaden.

 • Hur kunskap omsätts hos medarbetare för att ytterst skapa mervärde för kund blir en konkurrensfaktor som direkt påverkar kundnöjdhet , resultat och lojalitet. Att göra rätt saker och ha rätt kompetens blir avgörande.
 • Vilka specifika krav ställer bolaget på sina ledare som bildar grunden i ledarutveckling?

Utmaningen är att hitta rätt insatser utifrån problematik och önskvärd effekt. Här kan ProTalent stötta er i att hitta ett enkelt system för att klargöra vilken kompetens som faktiskt krävs för att klara ett uppdrag och sedan mäta om medarbetaren har vad som krävs. Dels kan det göras årligen ur ett helhetsperspektiv, dels behöver det göras återkommande genom medarbetarens eget initiativ och i coaching.

Grunden för allt lärande är upplevd äkthet, trygghet och tillit. Det förutsätter ledare och medarbetare som är mogna och inte drivs av sin egen agenda, som vill uppnå något större tillsammans och som vågar vara nyfikna och kreativa.

ProTalent kan vara ett stöd i att skapa denna kultur som gör gott för både resultat, hälsa och arbetsglädje.

Omvärldsspaning, analys och kreativa idéer

Ser du ”världar” som andra inte ser? I förändring föds möjligheter. Konkurrera inte – trampa egna stigar och ligg i framkant.

Kan kunderna leva utan dig och ditt företag? Var skicklig på analys så att ni kan berätta för kunden om behoven långt innan de är kända.

Förändras ditt företag med samma hastighet som omvärlden? Se till att medarbetare och ledare ständigt har ett öppet sinne, utforskar och lär. Det finns stora möjligheter att en medarbetare har en fantastisk idé   och stor risk att en chef inte hinner se det.

Nya idéer kläcks ofta på oväntade ställen. Försjunk och gå bortom det ytliga när du tittar på företaget. För samman koncept, människor och tjänster. Synergieffekter uppstår bäst i ”pubmiljö”. Gå från idé till verklighet snabbt.

Behöver ni stöd i att bygga en fungerande och enkel form för omvärldsspaning, analys och kreativa idéer som går bortom “ständiga förbättringar” och som önskar att alla i företaget aktivt ska vilja bidra? Kontakta oss!

Vill du veta mer om strategisk HR?

Fyll i dina uppgifter här – så kontaktar vi dig inom kort.

Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort.
Oj! Något gick fel. Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.